Home / Тест за HPV / За специалисти / Сравнение на водещите тестове за HPV

Сравнение на водещите тестове за HPV

Наскоро проведено проучване в Дания потвърждава превъзходството на digene HPV теста (Hybrid Capture 2) пред основните му конкуренти. Проучването сравнява digene HPV теста с тестовете на Hologic (Cervista и Aptima) и Roche (Cobas), както и с цитонамазката.

Кратък сравнителен анализ на водещите тестове за HPV в рамките на датско проучване

Сравнение на тестове за HPV

Тестовете се различават по методика, чувствителност и специфичност. Основните им характеристики са както следва:

  • Cervista – производител е Hologic, открива ДНК от 14 високо рискови типа Одобрен е от FDA и съдържа вътрешна контрола, която да гарантира наличието на ДНК в изследваната проба. Методът е базиран на PCR анализ (полимеразна верижна реакция).
  • Cobas – производител е Roche, открива ДНК от 14 високо рискови типа HPV, качествен in vitro метод, който дава и конкретна информация за присъствието на 16 и 18 тип. Методът е базиран на PCR анализ.
  • Aptima – производител е Hologic, открива РНК от 16, 18 и 45 HPV тип. Също одобрен за употреба в САЩ от FDA.
  • Digene – производител е QIAGEN, открива 13 високо рискови типа HPV. Полуколичествен метод базиран на Hybrid Capture 2 методиката, която използва калибратор с фиксирано количество ДНК. Дава клинично значима оценка за риска от рак на шийката. Първият одобрен от FDA тест за HPV.
  • Цитонамазка – въведена е като метод през 1943 година от д-р Джордж Папаниколау. Изследването се състои във вземането на проба клетки от шийката на матката, която се гледа под микроскоп за наличие на клетъчни изменения. Цитонамазката е най-специфичният от изброените методи, но поради субективния си характер неговата чувствителност е относително ниска, което означава, че пропуска жени, при които е налице съществен риск от развитие на рак на шийката. Поради тази причина в съвременната профилактика са налага употребата на ДНК тестове за HPV.

Чувствителност

Digene Cervista Cobas Aptima
Тежки лезии (CIN 2+) 95% 90% 94% 87%
Жени на или над 30 години 98% 92% 93% 93%

Проучването разглежда чувствителността на изброените по горе тестове, с оглед на клиничните данни при 367 жени с абнормални или неясни резултати, получени след цитологично изследване. Резултатите сочат, че за откриване на тежки лезии Digene HPV тестът е с най-висока чувствителност – 95%, докато другите тестове дават резултати между 87% и 94%. За жени на или над 30 години тестът на QIAGEN отново дава най-добри резултати – 98%, в сравнение с до 93% при останалите. Това явление вероятно се дължи на факта, че останалите тестове се базират на PCR анализ. PCR методът, макар и по-модерен от Hybrid Capture, е податлив на инхибиране и се влияе от наличието на делеции във вирусния геном, поради което при определени обстоятелства може да даде фалшиво негативен резултат. Освен това, полуколичественият праг на Digene HPV теста е клинично валидиран и настроен по начин, който да сведе фалшиво позитивните резултати до минимум и в същото време да не пропуска жени, които са непосредствено застрашени от рак на шийката.

От изброените HPV тестове, само Digene тестът се предлага в България, по последни данни. Той е първият тест получил одобрение за употреба в САЩ и Европа и по настоящем се счита за златен стандарт в HPV диагностика. Тестът дава клинично значима оценка за това дали е налице инфекция с високо рискови типове HPV, налагаща по-внимателно проследяване.

Поради спецификите и ограниченията на всеки отделен метод за профилактика на рак на шийката, е много важно да се вземат предвид всички детайли на профилактичния процес. Тъй като наличието на високо рисков HPV тип само по себе си не е достатъчно условие за повишен риск от рак, винаги трябва да се търси компетентна оценка от специалист относно значимостта на резултата от даден HPV тест, която да е свързана с поемане на съответната професионална отговорност.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния