Home / Explanatory Dictionary / Високо степенна плоскоклетъчна вътреепителна лезия (HSIL)

Високо степенна плоскоклетъчна вътреепителна лезия (HSIL)

Умерена до тежка дисплазия (предракови цервикални клетки), наричана още CIN 2 или CIN 3, която се открива с помощта на колпоскопия и биопсия. Тежките аномалии (CIN 3) могат да се развият в рак, ако клетките не се отстранят.