Home / Explanatory Dictionary

Archives

Субстрат

Молекула, която се разпознава от даден ензим и служи като обект на неговото каталитично действие. В повечето случаи субстратът бива разграден до съставните си части или съединен с друг субстрат, за да формира по-сложна молекула.

Ензим

Белтъчна молекула, която ускорява или катализира дадена химична реакция. Обикновено тази химична реакция е свързана с превръщането на едно химично съединение (субстрат) в друго (продукт).

Алкална фосфатаза

Ензим, който премахва фосфатни остатъци от различни биологични молекули, носещи последните. Определението „алкална“ идва от това, че ензимът проявява оптимална активност в алкална (с високо pH) среда.

Антитяло

Белтъчна молекула от семейството на имуноглобулините, която разпознава и се свързва специфично с точно определен участък от друга  молекула, наречен антиген.

Сонда

Едноверижен фрагмент от ДНК/РНК, който се използва да детекция на ДНК/РНК с нуклеотидна секвенция, която е комплементарна на тази на сондата.

Лизис

Разграждане на сложна биологична проба (най-често клетки) на съставните й части, в следствие на механичен, химически или температурен стрес.

Денатурация

Загуба на пространствената структура на сложна биологична молекула под въздействието на външен стресов фактор (напр. излагане на химикали, радиация или висока температура). В контекста на ДНК, представлява разделянето на двойно верижната молекула на ДНК (двойна спирала) на две единични ДНК вериги.

1 2 3 4